Projekty s podporou EÚ

Projekty s podporou Európskej únie

Názov projektu: Obstaranie inovatívnej technológie a zvýšenie efektívnosti výrobného procesu 

Názov projektu: Modernizácia technologického vybavenia spoločnosti

EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY FOND PRE ROZVOJ VIDIEKA: "EURÓPA INVESTUJE DO VIDIECKYCH OBLASTÍ

Príjmateľ: Hydina Kubus s. r. o.

Názov projektu: Rekonštrukcia hydinového bitúnku

Kód projektu: 042PO080023

Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovanie, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Začiatok realizácie projektu: 8.3.2016

Ciele projektu: zvýšenie efektivity v procese výroby a súčasné zníženie záťaže na životné prostredie, modernizácia technického a technologického vybavenia, rekonštrukcia hydinového bitúnku – stavebná časť, zvýšenie podielu domácej produkcie s vyššou pridanou hodnotou, zlepšenie spracovania, zlepšenie kvality výroby.

Link: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm